THÍ NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2

  -  
... (mm) ∆L1" (mm) 426 0.6 25 3 0.4 425 0.4 25 2 0.6 426 0.6 25 3 0.4 425 0.4 25 2 0.6 425 0.4 25 3 0.4