Mẫu hợp đồng cho thuê đất

     
*

...loại khủng hoảng rủi ro pháp luật, cố kỉnh cơ hội làm cho giàu...

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng cho thuê đất


*
Sơ thiết bị WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn sử dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mượt THƯ VIỆN PHÁP.. LUẬT
*

*
Mẫu vừa lòng đồng

HỢPhường ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT(1)

(Số: ……………./HĐTQSDĐ)

Hôm ni, ngày …. tháng …. năm ….., Tại ……………………………………………….Chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ (BÊN A):

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………..

Tài khoản số:…………………………………………………………………………………………………

Do ông (bà):………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:……………………..………………………………………………………………làm cho đại diện.

Hoặc rất có thể chọn một trong những chủ thể sau:

1. Chủ thể là vk chồng:

Ông (Bà):……………………………………………………………Sinh ngày: …………………………..

Chứng minch dân chúng số: ……………….cấpngày ………….tại……………………………………..

Hộ khẩu thường trú (ngôi trường hòa hợp không tồn tại hộ khẩu thường trú thì ghi ĐK tạm thời trú):

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Cùng vợ(chồng) là:

Ông (Bà):……………………………………………………………Sinch ngày: …………………………..

Chứng minh quần chúng số: ……………….cấpngày ………….tại……………………………………..

Hộ khẩu hay trú (ngôi trường vừa lòng không có hộ khẩu thường xuyên trú thì ghi đăng ký tạm thời trú):

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

(Trường vừa lòng vk chồng gồm hộ khẩu thường xuyên trú khác biệt, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họvới tên công ty hộ: ………………………………………………………Sinch ngày: ………………………

Chứng minh quần chúng số: …………..……cấp cho ngày ………….. trên ……………………………………

Hộ khẩu thường trú (trường vừa lòng không tồn tại hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký nhất thời trú):

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Các member của hộ gia đình:

Họ và tên: ………………………………………………………Sinch ngày:……….………………………

Chứng minch dân chúng số: ………………cấp ngày..………….. trên ……………………….……………

Hộ khẩu thường trú (ngôi trường hòa hợp không có hộ khẩu hay trú thì ghi đăng ký trợ thì trú):

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

* Trong ngôi trường thích hợp những công ty nêu trên bao gồm thay mặt đại diện thì ghi:

Họ cùng tên người đại diện: ……………………………………………Sinh ngày: ………………………..

Chứng minc quần chúng số: ………………cấp ngày ………...….. tại ……………………………………

Hộ khẩu thường xuyên trú (trường phù hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký trợ thời trú):………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện thay mặt theo ủy quyền)số:……..ngày …… tháng …… năm …….vày …………………lập.

3. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức: ……………………………….…………………………………………………………………

Trụ sở:………………………………………………………………………………………………………..

Quyết định ra đời số:…………………ngày …..tháng …..năm ….do …………………………cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký marketing số:…………………ngày ……tháng……. năm ……. bởi …………………………………………………..cung cấp.

Họ và tên fan đại diện: ………………………………………Sinch ngày:……………………………..

Chứng minc quần chúng số: ……………………. cung cấp ngày ………………. trên …………………………..

Chức vụ: ……………………………………………...………………………………………………………

Theo giấy ủy quyền (trường hòa hợp thay mặt đại diện theo ủy quyền)số: ……… ngày ……. vày ……………….. lập.

BÊN THUÊ (BÊN B):

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………..

Tài khoản số:…………………………………………………………………………………………………

Do ông (bà):………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:……………………………………………………………………………………… làm cho thay mặt đại diện.

Hoặc hoàn toàn có thể lựa chọn một trong những công ty sau:

1. Chủ thể là vk chồng:

Ông (Bà):……………………………………………………………Sinch ngày: …………………………..

Chứng minc quần chúng số: ……………….cấpngày ………….tại……………………………………..

Hộ khẩu thườngtrú (ngôi trường hợp không tồn tại hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký lâm thời trú):………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Cùng vợ(chồng) là:

Ông (Bà):……………………………………………………………Sinh ngày: …………………………..

Chứng minh nhân dân số: ……………….cấpngày ………….tại……………………………………..

Hộ khẩu hay trú (trường thích hợp không tồn tại hộ khẩu hay trú thì ghi ĐK trợ thời trú):………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

(Trường phù hợp vk ck có hộ khẩu hay trú không giống nhau, thì ghi hộ khẩu thường xuyên trú của từng người).

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họcùng tên chủ hộ: ………………………………………………………Sinc ngày: ………………………

Chứng minh dân chúng số: ………………cung cấp ngày …...……….. trên ……………………………………

Hộ khẩu thường trú (ngôi trường đúng theo không tồn tại hộ khẩu thường xuyên trú thì ghi đăng ký tạm thời trú):………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Các thành viên của hộ gia đình:

Họ cùng tên: ………………………………………………………………Sinh ngày:………………………

Chứng minc quần chúng. # số: ………………cấp cho ngày ………..….. trên ……………………………………

Hộ khẩu thường xuyên trú (trường đúng theo không có hộ khẩu thường xuyên trú thì ghi đăng ký tạm bợ trú):………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

* Trong trường thích hợp những công ty nêu bên trên tất cả thay mặt thì ghi:

Họ với thương hiệu người đại diện: ……………………………………………Sinh ngày: ………………………..

Chứng minc quần chúng số: ………………cấp cho ngày ………...….. trên ……………………………………

Hộ khẩu thường trú (trường phù hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi ĐK tạm bợ trú):………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Theo giấy ủy quyền (ngôi trường đúng theo thay mặt đại diện theo ủy quyền)số:……..ngày ……….tháng……. năm ………vày …………………lập.

3. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức: …………………………………………………………………………………………………

Trụ sở:………………………………………………………………………………………………………..

Quyết định Thành lập số:…………………ngày …..mon …..năm ….do …………………………cung cấp.

Xem thêm: Cách Tính Tải Trọng Nhà Dân Nhanh Và Chuẩn Xác, Thiết Kế Kết Cấu Nhà Ở

Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh số:…………………ngày……… tháng……năm…..…. vày ……………………………………….. cấp.

Họ và thương hiệu tín đồ đại diện: ………………………………………Sinh ngày: ……………………………..

Chứng minc quần chúng. # số: …………………. cấp cho ngày ………………. trên ……………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………...

Theo giấy ủy quyền (ngôi trường hợp thay mặt đại diện theo ủy quyền)số: ……… ngày ……. bởi ……………….. lập.

Hai mặt thuộc thỏa thuận hợp tác cam kết hợp đồng cùng với những câu chữ sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG

1.1.Bên A cho bên B thuê:………………. m2đất (Bằng chữ: ………………………………………...)

Tại:…………………………………………………………………………………………………………….

1.2.Quyền áp dụng đất của mặt A so với thửa đất theo............................................,rõ ràng nhỏng sau:

a)Thửa khu đất số:……………………………………………...……………………………………………...

b)Tờ phiên bản đồ dùng số:……………………………………………...…………………………………………….

c)Địa chỉ thửa đất:……………………………………………...…………………………………………

d)Diện tích:................ m2 (Bằng chữ:……………………………………………..........................)

e)Hình thức sử dụng:

-Sử dụng riêng:............……………………………………………........................m2

-Sử dụng chung:.................……………………………………………..................m2

f)Mục đích sử dụng:……………………………………………...............................

g)Thời hạn sử dụng:……………………………………………...............................

h)Nguồn cội sử dụng:……………………………………………............................

i)Những hạn chế về quyền áp dụng khu đất (nếu có):.................................................

1.3.Việc dịch vụ cho thuê đất không làm mất quyền mua của Nhà nước nước ta so với khu đất và phần đa tài nguyên ổn ở trong tâm đất.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN THUÊ

Thời hạn mướn quyền thực hiện đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: .....Tính từ lúc ngày ...tháng....năm....

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH THUÊ

Mục đích thuê quyền áp dụng khu đất nêu trên Điều 1 của Hợp đồng này là:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

ĐIỀU 4: GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

4.1.Giá thuê quyền sử dụng khu đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:......................đồng(Bằng chữ:.....................................................................................................................................................).

4.2. Phương thức thanh khô toán thù nhỏng sau:.............................................................................................

4.3. Việc giao và nhấn số chi phí nêu trên khoản 1 Như vậy bởi vì phía hai bên từ tiến hành cùng chịu đựng trách rưới nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

5.1.Nghĩa vụ của mặt A:

a)Chuyển giao đất đến bênBđầy đủ diện tích, đúng địa điểm, số hiệu, hạng đất, loại đất cùng chứng trạng đất nhỏng đã thoả thuậnvào thời điểm: .............................

b)Đăng cam kết Việc dịch vụ thuê mướn quyền sử dụng đất;

c)Cho thuê quyền sử dụng khu đất trong thời hạn được giao, được thuê;

d)Kiểm tra, thông báo mặt B đảm bảo, duy trì gìn đất với thực hiện đất đúng mục đích;

e)Nộp thuế thực hiện khu đất, trừ trường thích hợp gồm thỏa thuận hợp tác khác;

f)Báo cho bên B về quyền của bạn thiết bị tía đối với thửa khu đất, ví như gồm.

5.2. Quyền của bên A:

a)Yêu cầu mặt B trả đầy đủ chi phí thuê;

b)Yêu cầu bên B chấm dứt ngay lập tức câu hỏi sử dụng khu đất bất ổn mục đích, huỷ hoại khu đất hoặc làm cho giảm xuống quý giá của đất; trường hợp mặt B không chấm dứt hành động vi phạm, thì mặt A có quyền đơn pmùi hương đình chỉ thích hợp đồng, yêu cầu bên B trả lại khu đất cùng bồi hoàn thiệt hại;

c)Yêu cầu mặt B trả lại đấtKhi thời hạn dịch vụ cho thuê đã hết.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

6.1.Nghĩa vụ của bên B:

a)Sử dụng khu đất đúng mục tiêu,đúng nhãi ranh giới,đúng thời hạn thuê;

b)Không được tàn phá, có tác dụng giảm sút giá trị thực hiện của khu đất với đề nghị thực hiện các đề nghị khác ví như đã văn bản thoả thuận trong phù hợp đồng;

c)Trả đầy đủ chi phí thuê quyền thực hiện đất đúng thời hạn, đúng vị trí và theo cách làm đang thoả thuận; nếu câu hỏi thực hiện đất không sinh lợi thì bênBvẫn cần trả đầy đủ tiền thuê, trừ ngôi trường thích hợp bao gồm thoả thuận khác;

d)Tuân theo những biện pháp về đảm bảo an toàn môi trường; không được làm tổn sợ cho quyền, tác dụng của người tiêu dùng đất xung quanh;

e)Trả lại đất đúng tình trạng nhỏng lúc thừa nhận sau thời điểm không còn thời hạn thuê, trừ ngôi trường phù hợp bao gồm văn bản thoả thuận khác.

6.2. Quyền của mặt B:

a)Yêu cầu bênAchuyển nhượng bàn giao khu đất đủ diện tích, đúng địa điểm, số hiệu, hạng đất, một số loại đất và triệu chứng khu đất nlỗi đã thoả thuận;

b)Được sử dụng khu đất định hình theo thời hạn mướn vẫn thoả thuận;

c)Được hưởng trọn hoa lợi, cống phẩm từ bỏ việcsử dụng đất;

d)Yêu cầu bênAgiảm, miễn tiền thuê trong ngôi trường thích hợp bởi vì bất khả chống nhưng huê lợi,chiến phẩm bị mất hoặc bị giảm sút;

4. Đơn phương dứt triển khai vừa lòng đồng theo quy địnhcủa lao lý.

ĐIỀU 7:VIỆC ĐĂNG KÝ CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LỆ PHÍ(2)

7.1. Việc ĐK cho thuê quyền sử dụng đất tại cơ sở có thđộ ẩm quyền theo điều khoản của quy định vày bên A chịu trách nhiệm tiến hành.

7.2. Lệ giá tiền tương quan đến việc mướn quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này vày bên..........chịu trách rưới nhiệm nộp.

ĐIỀU 8: CHẬM TRẢ TIỀN THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Khi bên B lờ lững trả tiền mướn quyền áp dụng khu đất theo văn bản thì bên A có thể gia hạn; nếu như không còn thời hạn đó mà bên B ko triển khai nghĩa vụ thì mặt A gồm quyền đối chọi phương thơm dứt thực hiện đúng theo đồng, yên cầu bên B trả lại khu đất. Bên A tất cả quyền từng trải bên B trả đủ tiền vào thời hạn sẽ mướn của cả lãi đối với khoản tiền đủng đỉnh trả theo lãi suất cơ bạn dạng do Ngân hàng Nhà nước phương pháp tương ứng với thời gian chậm trễ trả trên thời gian tkhô hanh toán.

ĐIỀU 9: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO ĐẤT BỊ THU HỒI

9.1. Lúc mặt A hoặc mặt B nạm ý vi phạm luật nhiệm vụ của người tiêu dùng đất dẫn đến việc Nhà nước thu hồi khu đất thì mặt vi phạm buộc phải đền bù thiệt sợ mang đến bên kia.

9.2. Trong trường vừa lòng vừa lòng đồng thuê quyền sử dụng khu đất đang có hiệu lực thực thi hiện hành tuy vậy do nhu cầu về quốc chống, an ninh, ích lợi giang sơn, công dụng công cộng với cách tân và phát triển tài chính mà lại Nhà nước tịch thu đất thì hòa hợp đồng thuê quyền áp dụng đất kết thúc trước thời hạn.

9.3.Trong ngôi trường thích hợp bên B vẫn đưa trước thì bên A đề xuất trả lại mang đến bên B khoản tiền còn lại khớp ứng cùng với thời hạn chưa áp dụng đất; nếu bên B chưa trả chi phí thì chỉ nên trả tiền tương xứng với thời gian vẫn áp dụng khu đất.

9.4.Bên A được Nhà nước bồi hoàn thiệt sợ hãi bởi thu hồi khu đất theo hình thức của luật pháp, còn bên B được Nhà nước đền bù thiệt sợ hãi về hoa lợi có bên trên khu đất.

ĐIỀU 10: QUYỀN TIẾP TỤC THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI MỘT BÊN CHẾT

10.1. Trong ngôi trường đúng theo bên A là cá nhân chết thì bên B vẫn được liên tiếp thuê quyền sử dụng khu đất cho đến hết thời hạn mướn.

10.2. Trong trường hợp bên Blà cá nhân bị tiêu diệt thì member vào hộ mái ấm gia đình của người này được liên tục mướn quyền sử dụng đất cho tới hết thời hạn thuê dẫu vậy nên báo với cơ quan nhà nước có thđộ ẩm quyền.

ĐIỀU 11: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình tiến hành Hợp đồng này, trường hợp gây ra ttrẻ ranh chấp, các bên bên nhau thảo luận giải quyết trên nguyên lý tôn trọng nghĩa vụ và quyền lợi của nhau; trong ngôi trường đúng theo ko dàn xếp được thì một trong phía hai bên bao gồm quyền khởi kiện để thưởng thức toà án gồm thẩm quyền giải quyết theo cơ chế của luật pháp.

ĐIỀU 12: CAM KẾT GIỮA CÁC BÊN

Bên A cùng bên B chịu trách nát nhiệm trước luật pháp về những lời camkếtsau đây:

12.1. Bên Acam kết:

a)Những ban bố về nhân thân, về thửa khu đất đang ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b)Thửa khu đất nằm trong trường hòa hợp được dịch vụ cho thuê quyền thực hiện khu đất theo pháp luật của pháp luật;

c)Tại thời điểm giao ước Hợp đồng này:

-Thửa đất không có tranh ma chấp;

-Quyền sử dụng đất không xẩy ra kê biên để đảm bảo an toàn thi hành án;

d)Việc giao ước Hợp đồng này hoàn toàn trường đoản cú nguyện, không xẩy ra lừa dối, không bị nghiền buộc;

e)Thực hiện đúng cùng vừa đủ tất cả các văn bản sẽ ghi trong Hợp đồng này.

12.2. Bên B camkết:

a)Những công bố về nhân thân đang ghi vào Hợp đồng này là đúng sự thật;

b)Đã chăm chú kỹ, hiểu ra về thửa khu đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng các sách vở về quyền thực hiện đất;

c)Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn trường đoản cú nguyện, không bị lừa dối, không bị nghiền buộc;

d)Thực hiện tại đúng và rất đầy đủ các văn bản vẫn ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 13: HIỆU LỰC CỦA HỢP.. ĐỒNG

13.1.Hợp đồng gồm hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc ngày ........... tháng ........... năm ........... đến khi xong ngày ............ tháng .......... năm ...........

13.2. Chnóng xong triển khai hợp đồng:

a)Hợp đồng thuê quyền thực hiện đất xong trong những trường thích hợp sau đây:

-Hết thời hạn thuê cùng không được gia hạn thuê;

-Theo thoả thuận của những bên;

-Nhà nước tịch thu đất;

-Một trong những bên 1-1 phương ngừng tiến hành hợp đồng hoặc hủy quăng quật hợp đồng theo văn bản hoặc theo chính sách của pháp luật;

-BênBlà cá thể bị tiêu diệt mà vào hộ mái ấm gia đình của bạn kia không còn thành viên nào không giống hoặc có tuy thế ko có nhu cầu thường xuyên thuê;

-Diện tích đất thuê không còn vị thiên tai;

-Các trường đúng theo khác vì chưng luật pháp biện pháp.

b)lúc phù hợp đồng mướn quyền sử dụng đất ngừng,bên Bcần khôi phụctình trạng đất nhỏng Khi thừa nhận đất, trừ điều khoản bao gồm giải pháp khác. Tài sản gắn sát cùng với khu đất được....................................

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) phiên bản, từng mặt giữ một bản và có mức giá trị giống hệt.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụChức vụ

(Ký thương hiệu đóng dấu) (Ký thương hiệu đóng dấu)

PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Nội dung xác thực của UBND thôn, phường, thị trấn vị trí có đất mang đến thuê:

-Về sách vở và giấy tờ thực hiện đất:……………………………………………………..

- Về thực trạng thửađất: ………………………………………………………

+Chủ sử dụng đất:……………………………………………………………

+Loại đất: ………………………………………………………………………

+Diện tích: ……………………………………………………………………..

+Thuộc tờ bản trang bị số: …………………………………………………

+Số thửa đất: …………………………………………………………..

+Đất sử dụng ổn định, không tồn tại ttrẻ ranh chấp:……………………..

-Về điều kiện cho thuêquyền sử dụngđất:………………………………

...................,ngày ….. tháng ….. năm …….

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

(Ghi rõ họ thương hiệu, ký tên và đóng dấu)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày.........tháng..........năm......... (Bằng chữ:.............................................................)

tại...................................................,tôi ............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ..............., tỉnh/thị thành ..............................................

CÔNG CHỨNG:

- Hợp đồng thuê quyền thực hiện khu đất được giao kết thân mặt A là..................................................

cùng mặt B là...................................................; những bên sẽ trường đoản cú nguyện thoả thuận giao phối hợp đồng;

- Tại thời điểm công chứng, các mặt vẫn giao kết hợp đồng gồm năng lượng hành động dân sự cân xứng theo qui định của pháp luật;

- Nội dung thoả thuận của các bên trong thích hợp đồng không vi phạm luật điều cnóng của lao lý, ko trái đạo đức làng hội;

- Hợp đồng này được làm thành.......... phiên bản chủ yếu (mỗi phiên bản chủ yếu có....... tờ, ........trang), giao cho:

+Bên A ...... phiên bản chính;

+Bên B ....... bạn dạng chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một phiên bản thiết yếu.

Xem thêm: Hướng Dẫn Thủ Tục Mua Bán Nhà Đất Có Sổ Hồng Chung Cần Lưu Ý

Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng góp vết cùng ghi rõ chúng ta tên)

Ghi chú:

(1)Các bên thỏa thuận hợp tác Việc công chứng hoặc xác thực theo luật tại Điều 167 Luật đất đai 2013;