Bát môn kim tỏa

  -  

=====Bát Môn Kim tỏa Trận===== _________________________________________________ Trận bát môn Kim lan của Nam-dương tiên sinh...

Bạn đang xem: Bát môn kim tỏa


*

=====Bát Môn Kim lan Trận=====

_________________________________________________

Trận chén môn Kim tỏa của Nam-dương tiên sinh đời Hậu Hán bắt chiếc số bát mônbát quáimà đưa ra là phép nhưng Khổng-minh vẫn thường xuyên dùng, bên cạnh đó cái khóa, phép khôn cùng khít khao, cho nên Khổng-minh điện thoại tư vấn là Kim tỏa.

1. Trận đầu số quân một ít chỉ bao gồm 5.000 người mà đại tướng tá trước lĩnh 1.000 bày trận ngũ hành để cố then máy, chỉ còn 4.000 người, chia thành 20 đội, từng đội để một tỳ tướng quản lý 200 người, có các hiệu Phong, Vân, Xà, Điểu, Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai, Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Phép trận, đại tướng đứng giữa đánh một giờ chiêng bố tiếng trống thì đội Vân tiến từ mặt tả đứng ngang ở ngoài đại tướng, bên hữu thì đội Phong cũng tiến từ mặt hữu đứng ngang ở ngoại trừ đại tướng, thành Vân Phong đối nhau để làm nhãn trận (mắt trận). Đã có mắt thì bốn đưa ra thể thuộc trăm khúc xương rất nhiều theo đấy làm cho hiệu lệnh. Do đó đại tướng lại tấn công một giờ đồng hồ chiêng ba tiếng trống thì mặt tả bên cạnh đội Vân là team Kinh đứng nối theo, kế bên đội kinh là đội Khai đứng nối theo, xung quanh đội Khai là đội Hưu đứng nối theo, kế bên đội Hưu là team Sinh đứng nối theo, không tính đội Sinh là nhóm Chấn đứng nối theo, kế bên đội Chấn là team Cấn đứng nối theo, xung quanh đội Cấn là đội Khảm đứng nối theo, quanh đó đội khảm là đội Càn đứng nối theo, để gia công vây cánh trận tả; bên hữu thì xung quanh đội Phong là nhóm Tốn đứng nối theo, kế bên đội Tốn là team Ly đứng nối theo. Ko kể đội Ly là đội Khôn đứng nối theo, ngoại trừ đội Khôn là nhóm Đoài đứng nối theo, bên cạnh đội Đoài là team Tử đứng nối theo, ngoại trừ đội Tử là nhóm Cảnh đứng nối theo, không tính đội Cảnh là team Đỗ đứng nối theo, ngoài đội Đỗ là team Thương đứng nối theo, để gia công vây cánh trận hữu. Đã có mắt cùng cộng đồng thì sao không có tai? vì thế đại tướng tá lại tấn công một giờ đồng hồ trống thì mặt tả đội Xà phát triển đứng ở phía bên ngoài đội Càn để gia công tai bên tả, bên hữu thì team Điểu phát lên đứng ở bên phía ngoài đội Thương để làm tai mặt hữu. Như vậy là thành trận chén bát môn đệ nhất biến hóa ngang dài. Đó là trận đệ tốt nhất biến. Nếu như giặc đánh vào đội Xà bên tả thì đem đội Xà có tác dụng chính, team Vân làm kỳ, những đội Càn, Khảm, Cấn, Chấn làm tả chi, các đội Sinh, Hưu, Khai, Kinh làm cho tả dực nhằm cứu. Nếu như giặc đánh vào nhóm Điểu mặt hữu thì lấy đội Điểu có tác dụng chính, đội Phong có tác dụng kỳ, những đội Thương, Đỗ, Cảnh, Tử có tác dụng hữu chi, các đội Tốn, Ly, Khôn, Đoài làm hữu dực nhằm cứu. Còn như đại tướng thì sinh hoạt giữa phải bị giặc đánh trước, thì nhóm Vân đội Phong có tác dụng chính, đội Xà team Điểu có tác dụng kỳ, những đội Kinh, Khai, Hưu, Tử, Càn, Khảm, Cấn, Chấn làm tả chi, các đội Tốn, Ly, Khôn, Đoài, Tử, Cảnh, Đỗ, Thương có tác dụng hữu dực, để thuộc cứu ứng nhau. Vắt là biến thiết yếu làm kỳ, biến đổi kỳ có tác dụng chính, đem trước có tác dụng sau, lấy sau có tác dụng trước, làm cho phép thay đổi trận mầu nhiệm. Cho nên Binh pháp nói rằng “Trận như nhỏ rắn Thường-sơn, đánh đầu thì đuôi cứu, đánh đuôi thì đầu cứu, tấn công giữa thì đầu đuôi cùng cứu”. Những phép biến hóa sau đa số theo đấy nhưng mà liệu tính.

*


10 trận chiến làm biến đổi lịch sử quả đât (phần 3)*Lưu ý bài dài* tiếp theo sau phần 1 và phần 2 , phần này kế bên 2 trận chiến cuối cùng có tác động ảnh hưởng làm biến hóa lịch sử nhân loại thì...

Xem thêm: Phong Thủy 2017 Mệnh Gì? Đinh Dậu Hợp Tuổi Nào, Hướng Nào, Màu Gì?

chothuebds247.com

2. Đến như tái trở thành thì đại tướng làm việc giữa, tiến công một tiếng chiêng cha tiếng trống, tiến lên trên trận, bày trận năm giới để cầm then máy. Dứt rồi, tiến công một giờ chiêng cha tiếng trống thì mặt tả nhóm Xà tiến trước lên đứng vào góc mặt hữu trận, còn những đội khác cũng theo trang bị tự như trận trên mà tiến nối lên, thì đội Vân lại sinh sống vào góc bên tả bên dưới trận. Gắng là Thái cực nhất động mà sinh dương. Đại tướng mạo lại tiến công một giờ đồng hồ chiêng cha tiếng trống, thì mặt hữu team Điểu phát lên trước đứng vào góc mặt hữu bên trên trận, mà các đội không giống cũng theo sản phẩm tự cơ mà tiến theo nối lên, thì đội Phong lại ở góc bên hữu dưới trận. Cầm cố là Thái cực tái động mà sinh âm. Còn phép ứng tiếp đánh đâm cũng tương tự trận trước. Nắm là trận bát môn kim tỏa nhất trở thành vi nhị. Đấy là trận đệ nhị biến.

*


Mối quan hệ giữa Đức cùng Pháp: Từ bạn bè một nhà cho tới mối thù ngàn nămNgày nay, Đức cùng Pháp là hai quốc gia hòa bình với nhau, bọn họ có ngôn ngữ và văn hóa truyền thống khác nhau. Tuy nhiên, vào khoảng 1200 năm trước,...chothuebds247.com

3. Nếu còn muốn biến làm cho trận thứ cha thì đại tướng tấn công một giờ chiêng ba tiếng trống, tiến nhanh bảy trận ngũ hành, mỗi hành số binh 200 trở xuống. Dứt rồi, lại đánh cha tiếng chiêng thì mặt tả tư đội Sinh, Hưu, Khai, kinh lui xuống đứng chắn ngang sau trận, mà bốn đội Càn, Khảm, Cấn, Chấn lui đứng về bên cạnh tả trận, bên hữu bốn đội Tử, Cảnh, Đỗ, Thương phát triển đứng ngang làm việc trước trận, bốn đội Đoài, Thiên, Ly, Tốn thì tiến đứng về bèn hữu trận, còn tư đội Phong, Vân, Xà, Điểu thì vẫn đóng yên ở tứ góc trận như trước. Phép tiến lui tấn công đâm tương tự như trước. Cố là thành lưỡng nghi sinh tứ tượng. Đấy là trận đệ tam biến.

Xem thêm: 50 X Resistors 2M2 2 - Search Results For: 2M2 Resistors

*
4. Nếu muốn biến nữa thì đại tướng tiến công một giờ trống, hai nhóm Hưu, Sinh ngơi nghỉ sau trận mặt tả đi chéo cánh lên đứng ngang vào bao gồm nam trước trận, hai team Đỗ, thương đi chéo cánh lên đứng vào góc bên trên đông-nam, hai đội Cấn, Chấn đứng thẳng vào chính đông mặt tả trận, hai nhóm Kinh, Khai sinh hoạt sau trên bên hữu đi chéo cánh lên đứng vào góc dưới tây-bắc, hai đội Ly, Tốn lui xuống ngang vào chủ yếu bắc sau trận, cơ mà hai đội Cảnh, Tử làm việc trước trận thì đi chéo lên đứng vào góc tây-nam, hai team Khôn, Đoài đứng vào chủ yếu tây bên hữu trận. Dứt rồi, đại tướng mạo lại tấn công một tiếng chiêng thì đội Vân ở góc cạnh dưới bên tả tăng trưởng đứng xen vào quãng thân hai nhóm Sinh, Hưu, mà lại đội Xà thì đứng xen quang giữa hai team Càn, Khảm, đội Phong ở góc dưới mặt hữu đi lên đứng xen vào quãng giữa hai đội Kinh, Khai, cơ mà đội Điểu thì đứng xen vào quãng thân hai đội Cảnh, Tử ở góc cạnh trên. Nỗ lực là thành trận chén bát môn Kim tỏa đệ tứ biến

*

Người vn thế kỷ XIX qua lăng kính một sử gia Nhật BảnTình cờ mình đọc được bài này, thấy khá xuất xắc và không thích nó chìm nghỉm như nhiều bài bác khác yêu cầu bê qua đây. Trong tương lai cho dễ tìm => không...chothuebds247.com